Co u nas słychać?

Konkurs Świąteczny Na Klifie!

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wyglądają przedświąteczne przygotowania w Waszych domach! Podzielcie się z nami swoimi patentami na wyjątkowe Święta, biorąc udział w konkursie świątecznym na Facebook'u Na Klifie: https://www.facebook.com/domkinaklifie ;)

Wystarczy w komentarzu pod postem konkursowym FB: napisać lub opublikować zdjęcie czy filmik, w którym pokażecie, jak tworzycie świąteczny klimat. Dekoracje, wypieki, prezenty – co sprawia, że czujecie magię Świąt?

Najlepszą odpowiedź nagrodzimy bonem upominkowym o wartości 100 zł upoważniającym do zakupu wybranych świec naturalnych w sklepie internetowym: https://bee-eco.pl/

Czas trwania konkursu: 14-18.12.2020 r.

Poniżej regulamin konkursu.

KONKURS ŚWIĄTECZNY NA KLIFIE - REGULAMIN

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu “Konkurs świąteczny” – Na Klifie („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie w postaci odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem na fanpage’u https://www.facebook.com/domkinaklifie.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Seven Springs Mariusz Konieczny, ul. Bohaterów Warszawy 71, 72-200 Nowogard, NIP 8731188206, REGON 363717768 właściciel Ośrodka Wypoczynkowego Na Klifie mieszczącego się przy ul. Klifowej 28, w Rewalu: https://na-klifie.pl/

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie: https://na-klifie.pl/blog/konkurs-swiateczny-na-klifie.html 

1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z punktem 5 poniżej, wyraził zgodę, iż w razie wygranej odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie opublikowana na stronie wskazanej w 1.3 powyżej.

1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie organizowany w okresie 14.12.2020 r.- 18.12.2020 r.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która może być fanem fanpage’a Wypoczynek & SPA Na Klifie na facebook.com.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego Na Klifie, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Zadanie konkursowe to odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na zadane pytanie. Liczy się kreatywność, pomysłowość i trzymanie się tematyki świątecznej. Forma odpowiedzi dowolna: tekst, zdjęcie, film. Po zakończeniu konkursu komisja wybiera jedną osobę, które zdobywa nagrodę.

4.2. Odpowiadając na pytanie konkursowe osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków o których mowa w 1.3 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). Odpowiadając na pytanie konkursowe Uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

4.3. Czas na odpowiedź na pytanie konkursowe jest wskazany w treści postu konkursowego.

4.4. Wszystkie odpowiedzi na pytanie konkursowe, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez stronę, zostaną odrzucone z konkursu.

4.5. Odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone przez Uczestników nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, ośmieszających, nieprzyzwoitych, naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszających godność osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Prace nie mogą również przedstawiać nagości (ukazywać narządów płciowych).

4.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

4.7. Informacja o wygranej pojawi się pod postem konkursowym, Zwycięzca jest zobowiązany do kontaktu z organizatorem poprzez wiadomość prywatną lub mailowo: rezerwacje@na-klifie.pl

4.9. Jeden Uczestnik może jednokrotnie udzielić odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe.

4.10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1,spełniające warunki Regulaminu.

4.11. Data i godzina wpływu odpowiedzi zadania konkursowego zostanie ustalona na podstawie daty i godziny pojawiającej się w fanpage'u https://www.facebook.com/domkinaklifie pod postem konkursowym.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.

5.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Seven Springs Mariusz Konieczny Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy maja prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5.3. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się na opublikowanie jego danych na stronie https://www.facebook.com/domkinaklifie powinien wysłać wiadomością prywatną, sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie.

5.4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

5.5. Uczestnik wysyła odpowiedź na pytanie konkursowe na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 6. NAGRODY

6.1. Nagrodą w konkursie jest elektroniczny bon podarunkowy o wartości 100 zł upoważniający do zakupu świec dostępnych w sklepie internetowym https://bee-eco.pl/

6.2. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

 7. WYDAWANIE NAGRÓD

7.1. Nagroda zostanie wysłana na adres mailowy podany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na fanpage’u https://www.facebook.com/domkinaklifie lub na adres rezerwacje@na-klifie.pl

7.2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do podania Organizatorowi aktualnego adresu mailowego, na który przesłana ma być nagroda, a w przypadku jego zmiany - zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu mailowego, które spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody powoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody.

7.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do Konkursu Na Klifie”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).

7.5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

7.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

8. INNE POSTANOWIENIA

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet.

8.3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

8.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

8.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wiadomość fb lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.

8.6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

8.7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie i nie będzie naruszało podstawowej koncepcji Konkursu.

8.8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

8.9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

Podziel się: